Política de xarxes socials

 

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de la Fundació Privada Catalana Atrium Artis, a les xarxes socials.

De conformitat en el deure d’informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (RGPD), Fundació Privada Catalana Atrium Artis, d’ara endavant, Fundació, desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de la Fundació, en la mateixa. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial de la Fundació, suposa que accepta expressament aquesta Política de Privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el previst en la mateixa.

Aquests comptes no estan gestionats les 24 hores del dia.


2. Dades de menors d’edat o incapacitats.

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, la Fundació adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial de la Fundació, el responsable quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaces sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.


3. Identificació de la raó social del Responsable del fitxer.

L’usuari queda informat que la Fundació, amb domicili social en Carrer Sèquia, 11, 4 planta de Girona, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de la Fundació, en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.


4. Finalitats al fet que es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment.

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari, a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de la Fundació, amb la finalitat d’oferir-li informació de la Fundació, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, enviaments de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb la Fundació, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per la Fundació Privada Catalana Atrium Artis, per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb l’establert en la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial de la Fundació, en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas en què l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà d’utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i condicions de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat dels quals i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

Fundació Privada Catalana Atrium Artis té dret a eliminar de la present pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualsevol contingut publicat per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les normes de la Plataforma.

La informació i les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a través de les xarxes socials de la Fundació Privada Catalana Atrium Artis es tracten amb la finalitat de:

Tot això, sempre que hagi estat consentit de manera prèvia i expressa per l’interessat.

La informació facilitada per l’usuari a través de les xarxes socials de la Fundació, incloses les dades personals, poden ser publicats sempre en funció dels serveis que l’usuari utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública a altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’usuari pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vulgui utilitzar.

A les xarxes socials, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altres tipus d’informació o altres continguts, cosa que en aquest cas farà de manera lliure, voluntària i conscient. Si ho fa així, aquests continguts estaran subjectes tant a aquesta política com les normes i les condicions d’accés i ús de la xarxa social corresponent. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, aquesta política i l’avís legal. L’usuari únicament podrà publicar dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i la propietat dels quals li pertanyin o respecte dels quals tingui l’autorització de tercers.

La Fundació tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial –unilateralment i sense comunicació ni autorització prèvia de l’usuari– qualsevol contingut publicat per l’usuari quan aquest usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i/o les de les xarxes socials.


5. Identificació dels destinataris respecte dels quals es tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades.

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de la Fundació, a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de la xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial de la Fundació, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

Únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.


6. Altres tercers prestadors de serveis.

La Fundació, adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hipervincles a la xarxa social, ni d’aquells responsables als qui a través d’hipervincles de la Fundació, remitent als usuaris adherits a la present pàgina oficial.


7. Qualitat de les dades.

La Fundació, adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari a tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privadesa de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de la Fundació.


8. 
Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades.

S’informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a la Fundació amb domicili social a Carrer Sèquia, 11, 4 planta de Girona, juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a l’adreça indicada anteriorment, o bé per correu electrònic a fundacio@atriumartis.com


Drets que assisteixen a l’Interessat:


9.
Normes d’Ús.


10. Altra informació d’interès.

La Fundació, podrà modificar i/o substituir a qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb nosaltres, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de la següent adreça i dades de contacte:


FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA ATRIUM ARTIS
C/ Sèquia, 11, 4ª planta – 17001 GIRONA
fundacio@atriumartis.com

Atrium Artis 01 Fundació Atrium Artis 02 Editorial – Atrium Artis 03 Old Publicacions

Contacta'ns

c/ Sèquia 11, 4a planta
17001 Girona

619 171 277
fundacio@atriumartis.com

iglesiesassociats Fundació Atrium Artis